Úřední deska od 1.1.2020

   

 

Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v k.ú. Klipec                    15.10.2020 -
Veřejná vyhláška - oznámení zastupitelstva obce o vydání a zveřejnění územního plánu                    15.10.2020 - 
Veřejná vyhláška - vodovod obce Oseček, zahájení územ.řízení                    12.10.2020 -
Nařízení Krajské hygienické stanice č. 8/2020                     12.10.2020 -
Volby do Senátu Parlamentu ČR 2020 II.kolo:    
Výsledky voleb II.kolo, oba okrsky                     12.10.2020 - 
Volby 2020 :    
Výsledky voleb do zastupitelstev krajů, okrsek č. 1 Pňov-Předhradí                     05.10.2020 - 
Výsledky voleb do zastupitelstev krajů,okrsek č. 2 Klipec                     05.10.2020 - 
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR ,okrsek č.1 Pňov-Předhradí                      05.10.2020 - 
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR,okrsek č.2 Klipec                      05.10.2020 - 
Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva obce                      02.10.2020 - 13.10.2020
Nařízení hygienické stanice č. 7/2020                      02.10.2020 - 13.10.2020
Nařízení hygienické stanice č.6/2020                      23.09.2020 - 13.10.2020
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví                      21.09.2020 - 
Nařízení krajské hygienické stanice                      18.09.2020 - 13.10.2020
Volby - oznámení o době a místě konání voleb                      16.09.2020 - 13.10.2020
Volby - termín školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů                      07.09.2020 - 13.10.2020
Volby - termín prvního zasedání OVK                      07.09.2020 - 13.10.2020
Veřejná vyhláška usnesení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Předhradí LV 233 k.ú. Předhradí                      07.09.2020 -  24.09.2020
Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva obce                      04.09.2020 -  15.09.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zjišťování průběhu hranic, pozvánka k šetření hranic KoPU Klipec                      25.08.2020 -  14.09.2020
Došetření - seznam účastníků    
Mapka Klipce - info ke srazu    
Veřejná vyhláška - termín III. opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Pňov - Předhradí                       24.08.2020 - 02.10.2020
Územní plán Pňov - Předhradí - textová část                       24.08.2020 - 02.10.2020
Územní plán - textová část - přílohy    
Výkres základního členění území - č. 1    
Hlavní výkres - č. 2    
Výkres VPS, opatření a asanací - č. 3    
Výkres technické infrastruktury - č. 4    
Koordinační výkres - č. 1    
Širší vztahy - č. 2    
Předpokládané zábory ZPF a PUPFL - výkres č. 3    
Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků dle ust. §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon                       18.08.2020 -
Volby do Senátu Parlamentu České republiky                       17.08.2020 - 13.10.2020
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - informace o počtu a sídle volebních okrsků                       17.08.2020 - 13.10.2020
Veřejná vyhláška -  stanovení místní úpravy provozu na silnici č. I/38                       17.08.2020 - 03.09.2020
Dopravní značení - příloha B1    
Dopravní značení - příloha B    
Dopravní značení - příloha E    
Oznámení rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Předhradí veřejnou vyhláškou                        07.08.2020 - 24.08.2020
Oznámení rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Pňov veřejnou vyhláškou                         07.08.2020 - 24.08.2020
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci                         06.08.2020 - 24.08.2020
Dopravní značení    
Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva obce.                         31.07.2020 - 11.08.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy                         28.07.2020 - 31.12.2022
Příloha č. 1    
Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva obce.                          03.07.2020 - 14.07.2020
Oznámení o zahájení akualizace BPEJ a o místě vyložení návrhu změněné mapy BPEJ na části k.ú. Pňov k veřejnému nahlédnutí                         17.06.2020 -  20.07.2020
Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva obce                          01.06.2020 - 08.06.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci                          01.06.2020 - 16.06.2020
Dopravní značení    
Veřejná vyhláška - oznámení o zjišťování průběhu hranic, pozvánka k šetření hranic KoPÚ Klipec                           27.05.2020 - 11.06.2020
Mapka - přehled srazů pro šetření hranic v k.ú. Klipec    
Seznam účastníků šetření hranic     
Veřejná vyhláška k závěrečnému jednání při KoPÚ Pňov a KoPÚ Předhradí                            25.05.2020 - 09.06.2020
Dotazník k vytyčení     
Seznam účastníků řízení    
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy                            18.05.2020 - 03.06.2020
Situace dopravního značení I    
Situace dopravního značení II    
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy doprav. značení na silnici III/32911, III/32912 z důvodu výstavby vodovodu v obci Pňov - Předhradí a Klipec                             14.05.2020 - 01.06.2020
Situace dopravního značení    
     
Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva obce                             04.05.2020 - 11.05.2020

Důležitá informace k účasti na zasedání zastupitelstva:

Vzhledem k současné situaci a v souladu s nařízením Ministerstva vnitra o konání schůzí zastupitelstev obcí upozorňujeme, že osobní účastí souhlasíte se splněním dvou opatření, která vyhlášená krizová opatření stanoví. Povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a povinnost dodržovat vzájemný odstup 2 m.

   
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Poděbrady                             30.04.2020 - 09.06.2020
ÚP Poděbrady - textová a tabulková část    
ÚP Poděbrady - změna č. 4    
VaK Nymburk - Porovnání všech položek výpočtu cen za vodné a stočné za kalendářní rok 2019                              29.04.2020 - 29.05.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 10 Územního plánu Poděbrady                             29.04.2020 - 09.06.2020
ÚP Poděbrady - textová a tabulková část    
Změna č. 10 ÚP Poděbrady    
Veřejná vyhláška - místní úpravy provozu na silnici  I/38                              27.04.2020 - 13.05.2020
Situace dopravního značení    
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitosti za rok 2020                              27.04.2020 - 27.05.2020

 

Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva obce                                                     09.04.2020 - 21.04.2020

Důležitá informace k účasti na zasedání zastupitelstva:

Vzhledem k současné situaci a v souladu s nařízením Ministerstva vnitra o konání schůzí zastupitelstev obcí upozorňujeme, že osobní účastí souhlasíte se splněním dvou opatření, která vyhlášená krizová opatření stanoví. Povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a povinnost dodržovat vzájemný odstup 2 m.

                                
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2020 pro poplatníky, kteří jsou přihlášeni k placení daně  z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO                                09.04.2020 - 11.05.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy                                03.04.2020 - 31.12.2022 
Příloha č. 1 k č. j. 17110/2020-MZE-16212    
Návrh závěrečného účtu obce Pňov-Předhradí 2019                                31.03.2020 - 20.04.2020
Zpráva o přezkumu hospodaření 2019    
- Rozvaha 2019    
- Výkaz zz 2019    
- Příloha 2019    
- Fin 2-12 2019    
- Mš rozvaha 2019    
- Mš Z/Z 2019.pdf    
- Mš příloha 2019    
Zveřejnění záměru prodeje pozemku                                16.03.2020 - 16.04.2020
Návrh závěrečného účtu SOJP 2019                                 16.03.2020 -  21.04.2020
- přezkoumání hospodaření SOJP 2019    
- výkaz zisku a ztrát 2019    
- rozvaha 2019    
- finanční výkaz 2-12 M    
- priloha 2019    
Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Pňov a KoPÚ Předhradí LV 377 k.ú. Pňov.pdf                                11.03.2020 - 26.03.2020
Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení doručované veřejnou vyhláškou -                                 03.03.2020 - 20.03.2020
Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků dle ust. §§ 64 a  65 zákona č. 256/2013 Sb. katastrálního zákona  

                              

                             28.02.2020 - 31.12.2020

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pňov a v k.ú. Předhradí   24.02.2020 - 25.03.2020
- mapa návrhu úprav s parcelními čísly    
- přečíslovací tabulka    
- seznam účastníků řízení    
Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Klipec + pověření ke vstupu,vjezdu na pozemky k výkonu činnosti.pdf    20.02.2020 - 06.03.2020
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Pňov na stát.     13.02.2020 - 13.05.2020
Rozpočtové opatření č. 1 2020   11.02.2020 - 31.12.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva      03.02.2020 - 10.02.2020 
Oznámení o ustanovení opatrovníka - LV 211 v k.ú. Nová Ves      24.01.2020 -10.02.2020
Návrh ke třetímu opakovanému veřejnému projednání pořízení nového územního plánu obce Pňov-Předhradí     06.01.2020 - 19.02.2020
Veřejná vyhláška-termín konání 2.projednání návrhu územního plánu - Pňov-Předhradí     10.01.2020 - 19.02.2020
Příloha OOP -  textová část odůvodnění    
Příloha OOP -  textová část územního plánu    
Územní plán -  výkres č.1 - základní členění    
Územní plán -  výkres č.2 - hlavní výkres    
Územní plán -  výkres č.3 - veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace    
Územní plán -  výkres č.4 - technická infrastruktura    
Územní plán -  výkres č.01-koordinační výkres    
Územní plán -  výkres č.02-širší vztahy    
Územní plán -  výkres č.03-předpokládané zábory ZPF a PUPFL    
Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schematy na silnicích I. třídy pro rok 2020.   31.12.2019 -15.01.2020
Záměr EIA silnice I/38   18.12.2019 - 03.01.2020
Oznámení o ustanovení opatrovníka P. Koláčný V. LV p. 445,67   16.12.2019 - 31.12.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka p. Koláčný V. LV 445   16.12.2019 - 31.12.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka p. Koláčný M. LV 67   16.12.2019 - 31.12.2019
Usnesení o ustanovení opatrovníka   16.12.2019 - 31.12.2019
SOJP - schválený rozpočet 2020   11.12.2019 - 31.12.2020
Schválený rozpočet obce Pňov-Předhradí 2020   10.12.2019 - 31.12.2020
MZE - Opatření obecné povahy   09.12.2019 - 09.01.2020
Pozvánka    01.12.2019 - 09.12.2019
Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Klipec   25.11.2019 - 10.12.2019
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti - KoPU Klipec   15.11.2019 - 30.11.2019
Vyrozumění o zahájení exekučního řízení - p. Kučera Tomáš   15.11.2019 - 15.12.2019
Rozpočtový výhled obce 2020-2022   12.11.2019 - 31.12.2022
SOJP - návrh rozpočtu 2020   12.11.2019 - 10.12.2020
Rozpočtové opatření č. 8/2019   12.11.2019 - 31.12.2019
Střednědobý rozpočtový výhled obce 2020 - 2022   12.11.2019 - 27.11.2019
Návrh rozpočtu obce Pňov - Předhradí 2020   12.11.2019 - 09.12.2019
Veřejná vyhláška k pozvánce na projednání druhé verze návrhu pozemkových úprav v KÚ Pňov a KÚ Předhradí   4.11.2019 - 19.11.2019
Upozornění - obecná prevence   05.08.2019 - 31.12.2020
MZE - opatření obecné povahy.   04.04.2019 - 31.12.2022
Rozpočtový výhled 2018 - 2020   11.12.2017 - 31.12.2020
     
     

 

TOPlist